Privacyverklaring
Bijgewerkt op 6 maart 2019


IRISPHERE is een programma dat wordt gecoördineerd door citydev.brussels, een instelling van openbaar nut met maatschappelijke zetel in de Gabrielle Petitstraat 6 in 1080 Brussel (hierna “wij” of “we”). Al sinds 1974 staan wij ten dienste van de burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zijn er ons terdege van bewust dat de bescherming van uw privacy een basisrecht is. Daarom treffen wij de nodige maatregelen om te waken over de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Met deze verklaring willen we u volledig informeren over de bescherming van uw persoonsgegevens door citydev.brussels. Deze verklaring past in het wettelijk kader van Europese verordening 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “GDPR”), waaraan onze instelling onderworpen is.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze wettelijke opdrachten van stadsvernieuwing en economische expansie. Deze verklaring heeft als doel u te informeren over welke persoonsgegevens (hierna “uw gegevens”) we gebruiken, waarom we ze gebruiken, hoe bepaalde informatie eventueel wordt gedeeld met andere instellingen of onderaannemers, hoelang de gegevens worden bijgehouden en hoe u uw rechten betreffende deze gegevens kunt laten gelden.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van het IRISPHERE-platform. Zo verzamelen we onder meer:

 • de contactgegevens die nodig zijn voor uitwisselingen tussen onze instelling en u, met de bedoeling met u samen te werken of u op de hoogte te houden van de voortgang van het project: e-mailadres, postadres, telefoonnummer, ondernemingsnummer.

Wij verwerken nooit gegevens over uw raciale of etnische afkomst, uw politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, uw vakbondslidmaatschap, uw genetische gegevens, uw geslacht of seksuele geaardheid, tenzij dat volgt uit hoe u vrijwillig uw verplichtingen nakomt (bijvoorbeeld: u deelt ons de hiervoor vermelde gegevens vrijwillig mee, terwijl wij ze niet gevraagd hebben en ze ook niet nodig hebben).

 1. Waarom en op grond waarvan gebruiken we uw persoonsgegevens?
 1. Om een met u gesloten overeenkomst uit te voeren of om op uw vraag precontractuele maatregelen te treffen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten te sluiten en uit te voeren, onder meer om:

 • u informatie te bezorgen over ons programma en de toegangsvoorwaarden ervan;
 • u bij te staan en te antwoorden op uw vragen;
 • na te gaan of u voldoet aan de toegangsvoorwaarden.
 1. Om onze wettige belangen te behartigen

Elke organisatie moet een bepaald volume gegevens verwerken om intern te kunnen functioneren. Voor citydev.brussels en haar partners is dat net zo. We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens fotokopiëren, digitaliseren, intern van de ene dienst naar de andere doorgeven en tot slot voor 3 jaar archiveren.

Bepaalde gegevens kunnen gebruikt worden voor louter statistische doeleinden, maar dat zijn dan geen persoonsgegevens meer, want ze zijn volledig geanonimiseerd.

 1. Om uw keuze te respecteren wanneer wij uw toestemming voor een bijzondere verwerking vragen

In sommige gevallen is uw toestemming nodig opdat wij uw gegevens zouden mogen verwerken. Dat zal onder meer het geval zijn als we overgaan tot een verwerking voor andere doeleinden dan die die worden beschreven in paragraaf 3. We zullen u daarover dan inlichten en uw toestemming vragen.

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om onze opdracht van openbare dienstverlening te vervullen, delen we uw persoonsgegevens, maar enkel met:

 • de ambtenaren van het departement Communicatie en van de dienst Externe Opdrachten van citydev.brussels die deze gegevens nodig hebben om hun opdracht te vervullen;
 • de ambtenaren van de juridische dienst van citydev.brussels die uw gegevens moeten behandelen wanneer er juridisch advies wordt gevraagd;
 • de ambtenaren van de klachtendienst die de eventuele problemen waarmee u te maken zou krijgen, moeten afhandelen;
 • advocaten in het kader van een specifiek juridisch advies.
 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens gedurende 2 jaar vanaf de laatste dienstverlening van IRISPHERE. Bijvoorbeeld: als u bent gestopt met samenwerken met het IRISPHERE-platform op 31 december 2018, worden uw gegevens automatisch verwijderd tegen 1 januari 2021.

Het voorgaande lid heeft geen voorrang op de bepalingen van punt 5 van deze verklaring (zie verderop).

 1. Wat zijn uw rechten en op welke manier kunt u ze uitoefenen?

Overeenkomstig de GDPR hebt u verschillende rechten, met name:

 • Recht van inzage: u kunt informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens alsook een kopie van die persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat die persoonsgegevens worden aangepast.
 • Recht op gegevenswissing: u kunt eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden binnen de perken van onze wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als dit recht van toepassing is, hebt u het recht te vragen dat de persoonsgegevens die u ons bezorgde, aan u worden terugbezorgd, en als dat technisch mogelijk is, dat ze aan een derde worden doorgegeven.
 1. Hoe kunt u kennisnemen van de wijzigingen die worden aangebracht aan deze privacyverklaring?

Omdat de technologie voortdurend evolueert, zullen we de privacyverklaring die u nu leest, geregeld bijwerken.

We nodigen u uit om kennis te nemen van de laatste versie van dit document op onze website en we zullen u inlichten over elke substantiële wijziging via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens waarvan sprake in deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer. U kunt daarvoor een brief sturen naar citydev.brussels, Data Protection Officer, Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel, of een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 1. Klacht

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en spannen ons net zo erg in opdat u uw rechten zoals die werden uiteengezet in punt 5 van deze verklaring, zou kunnen uitoefenen. Als u desondanks toch van mening bent klacht te moeten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, kunt u dat doen door naar het volgende adres te schrijven:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel
of naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.